Statut Fundacji DAJ ŻYĆ

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja DAJ ŻYĆ, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Pana Bartosza Znamirowskiego aktem notarialnym z dnia 25-09-2020 roku repertorium A Numer 4728/2020, sporządzonym przez Notariusza Małgorzatę Sobkowiak, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ul. Okrężnej 20/1 w Oleśnicy.

§ 2

Podstawą działania Fundacji są przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), ustawy z dn. 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest 55-093 Raków 8L.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności w Polsce oraz poza jej granicami.

4. Zadania statutowe Fundacja może realizować również we współpracy z innymi podmiotami w Polsce, jak i za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister do spraw zdrowia.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja DAJ ŻYĆ,

Fundacja może korzystać z ustanowionego, wyróżniającego ją znaku graficznego

Rozdział II – Cele Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

1. Niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym dotkniętym poważnymi, nieuleczalnymi lub trudno uleczalnymi schorzeniami, dzieciom i osobom dorosłym oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, oraz rodzinom tych dzieci i osób dorosłych.

2. Niesienie pomocy hospicjom, szpitalom, domom dziecka, domom samotnej matki, domom poprawczym, placówkom wychowawczym i innym ośrodkom służącym osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Działalność charytatywna i dobroczynna na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym upowszechnianie wiedzy na temat nieuleczalnych, trudno uleczalnych i rzadkich schorzeń, ich leczenia i profilaktyki;

4. Działalność na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych.

5. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w ochronie zdrowia;

6. Działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej.

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.

8. Działalność edukacyjna, mająca na celu wzrost świadomości w zakresie leczenia i profilaktyki chorób genetycznych, chorób rzadkich, nowotworów i innych nieuleczalnych lub trudno uleczalnych chorób.

9. Wspieranie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji.

10. Działalność na rzecz i we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi w Polsce i poza jej granicami w zakresie celów statutowych Fundacji.

§ 9

Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego, oraz leków i środków medycznych.

2. Organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych, w tym w szczególności zbiórek publicznych, licytacji.

3. Organizowanie i przekazywanie rzeczy oraz środków finansowych.

4. Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji, seminariów i

wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych.

5. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych.

6. Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu w ochronie i profilaktyce zdrowia;

7. Publikacje mające na celu popularyzowanie celów Fundacji.

8. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi podmiotami.

9. Promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji, spotkań, imprez kulturalnych (m. in. koncerty, festiwale itp.), szkoleń propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu.

10. udzielanie wsparcia i pomocy organizacyjnego i w zakresie obsługi formalności związanych z uzyskiwaniem świadczeń zdrowotnych;

11. inną niewymienioną działalność i aktywność zgodną z celami Fundacji;

§ 10

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja organizuje zbiórki publiczne, w tym w sieci Internet i przy pomocy portali społecznościowych;

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, osób prawnych i instytucji zbieżną z jej celami oraz uzyskiwać wsparcie w/w osób i instytucji.

Rozdział III – Dochody i majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi:

a) fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości łącznie 2000,00

b) środki finansowe, prawa majątkowe, papiery wartościowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania;

c) środki pochodzące z darowizn, zapisów i spadków uzyskanych przez Fundację w toku jej działalności;

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

wpłat Fundatorów; darowizn, licytacji, spadków i zapisów; odsetek bankowych; dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych; dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych; funduszy Unii Europejskiej; funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, wszelkich innych źródeł dochodów wyżej nie wymienionych z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

§ 14

Wszelkie dochody Fundacji mogą być wykorzystywane jedynie na pokrycie kosztów realizacji celów statutowych oraz działalności Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2;

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Zarząd Fundacji może odrzucić spadek w terminie przewidzianym przepisami w przypadku ustalenia, że długi spadkowe są tak wysokie, że przyjęcie spadku, nawet z dobrodziejstwem inwentarza, jest nieopłacalne dla Fundacji, w szczególności gdy długi spadkowe przewyższają czynny stan spadku.

Rozdział IV – Władze Fundacji

§ 16

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji (dalej również: Zarząd) i Rada Fundacji (dalej również: Rada);

Fundator ma prawo pełnienia funkcji we władzach Fundacji;

§ 17

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z co najmniej 2 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję, w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i jest powoływany przez Fundatora. Członkowie Rady mogą być ponownie wybrani do składu Rady na kolejne kadencje.

3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator.

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d. śmierci członka.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 18

Do zadań Rady Fundacji należy:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w porozumieniu z Fundatorem;

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. wnioskowanie do Fundatora o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;

g. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji i zmian w Regulaminie Zarządu Fundacji;

h. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji i zmian Regulaminu Rady Fundacji;

i. występowanie do Fundatora o dokonanie bądź zatwierdzenie czynności w przypadkach przewidzianych prawem i niniejszym Statutem;

j. informowanie Fundatora o przeszkodach do działania Rady Fundacji, w szczególności o konieczności powołania członka Rady Fundacji;

§ 19

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze bądź niecierpiącej zwłoki, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej jednego z jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

8. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady może precyzować Regulamin, uchwalony przez Radę Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora. Do zmiany Regulaminu Rady Fundacji konieczne jest zatwierdzenie przez Fundatora pod rygorem nieważności.

§ 20

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu;

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie na kolejne kadencje.

3. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Prezes Zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

4. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje Fundator. Stosunek zarządczy nawiązuje się z chwilą powołania w skład Zarządu.

5. Członków Zarządu, w tym do pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu po powstaniu Fundacji, gdzie Fundator powołuje członków Zarządu samodzielnie.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

a) upływu kadencji

b) rezygnacji złożonej na piśmie do Przewodniczącego Rady Fundacji;

c) odwołania;

d) śmierci członka;

§ 21

1. Zarząd, w przypadku gdy jest wieloosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego Członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. Zwoływane są, gdy Zarząd jest wieloosobowy, przez Prezesa Zarządu poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail każdego z Członków na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem. Każdy z Członków jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail i jego aktualizacji w przypadku zmiany.

3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji, po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji. Do zmiany Regulaminu Zarządu konieczne jest zatwierdzenie przez Radę Fundacji pod rygorem nieważności.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy związane z działalnością i reprezentacją Fundacji, nie zastrzeżone dla innych władz, w szczególności:

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.

2. Sporządzanie i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok.

3. Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.

4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

5. Ustalanie wielkości zatrudnienia.

6. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów oraz tworzeniu innych podmiotów.

Rozdział V – Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji zatwierdzony przez Radę Fundacji;

Pod rygorem nieważności zmiana Statutu winna być dokonana na piśmie.

Po dokonaniu zmiany Statutu Fundacji sporządza się tekst jednolity Statutu Fundacji;

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za ujawnienie zmian w Statucie Fundacji w stosownych rejestrach;

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w razie podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji przez Fundatora.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.

Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

Masz pytania?

Odpowiadamy tak szybko jak to możliwe. Wyślij wiadomość, a na pewno się do Ciebie odezwiemy i postaramy się pomóc.